MENU


Valberedning

Hans Karlsson (Ordförande)
Bo Lengholt
Ulf Jacobsson

 

Nomineringar

Sista datum för nomineringar: 18 januari 2016.

Kontakta ordförande Hans Karlsson för mer information:
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2015 års årsstämma beslut avseende valberedning inför årsstämman 2016

Styrelsens ordförande ska under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som ska bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning ska meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.